Ostalo

Promjenjivost kamatnih stopa
Kamatne stope na depozite građana Banka definira u skladu sa Načelima za utvrđivanje kamatnih stopa za depozite građana (potrošača) i promjene naknada za usluge (dalje: Načela).

Visina promjenjivih kamatnih stopa se, sukladno Načelima, prati putem ¨Indeksa referentne kamatne stope na depozite¨, koji se izračunava i objavljuje na internet stranicama Banke kvartalno.

Vrijednosti Indeksa referentne kamatne stope na depozite su, u skladu sa Načelima, objavljene ovdje.
Nacionalna referentna stopa (NRS)
Banka u kreditnom poslovanju sa građanima, za određivanje varijabilnog dijela promjenjive kamatne stope, primjenjuje šestomjesečni NRS1 (6M NRS1) za HRK za kredite odobrene u kunama, odnosno 6M NRS1 za EUR za kredite odobrene u kunama uz valutnu klauzulu.


Vrijednosti 6M NRS1 izračunate i objavljene od strane Hrvatske udruge banaka, važeće od 01.07.2020. su:
 
6M NRS1 za HRK 0,23%
6M NRS1 za EUR 0,19%

Navedeni iznosi 6M NRS1 primjenjuju se do 31.12.2020.
Pravilnik o načinu obračuna revalorizacije, kamate i naknada
Informativne brošure za potrošače
Informativne brošure za potrošače o računima za plaćanje, kreditima i štednji možete preuzeti u nastavku.

Financijska pismenost - računi za plaćanje

Financijska pismenost - krediti

Financijska pismenost - štednja

Brošura o pravima potrošača u korištenju platnih usluga