Krediti

Banka sa svojim domaćim i inozemnima  klijentima nastoji održati dugoročan poslovni odnos, a sukladno  poslovnoj strategiji,  naglasak je na projektnom financiranju.
Visina kredita, rok otplate te instrumenti osiguranja određuju se sukladno potrebama i mogućnosti povrata kredita svakog pojedinog klijenta.
 
Za analizu odobrenja kredita potrebna je sljedeća dokumentacija:
Statusno pravna dokumentacija
 • Rješenje Trgovačkog suda odnosno Izvadak iz sudskog registra
 • Obavijest o razvrstavanju djelatnosti Državnog zavoda za statistiku
 • Potvrda o dodjeljenom OIB-u
Financijska dokumentacija
 • GFI ( bilanca, RDG ) za prethodne 3 godine i na zadnji dan proteklog  kvartala
 • Prijava poreza na dobit za prethodne 3 godine
 • Bilješke uz financijske izvještaje za prethodne 3 godine / revizorska izvješća
 • Bruto bilanca za prethodne 3 godine i na zadnji dan proteklog  kvartala
 
 • Popunjena tablica kupci /dobavljači /krediti na dan 31.12. i na zadnji dan proteklog  kvartala
 • BON-2 obrazac ne stariji od 15 dana
 • E-knjigovodstvena potvrda porezne Uprave  ne starija od 15 dana
Ugovorna dokumentacija
 • Popis ugovorenih poslova / knjiga narudžbi / pregled rezervacija
 • Kopije ugovora o zakupu / koncesiji
 • Kopije ugovora sa najvećim kupcima
Ostala dokumentacija
 • Popunjeni  plan RDG-a
 • Gruntovni izvadak ne stariji od 15 dana
 • Procjena nekretnina/pokretnina  koje se nude u osiguranju kredita,ne starija od 2 godine
 • Pregled povezanih osoba / Group structure
 • Upitnik o imovini za sve vlasnike društva / sudužnike po kreditu
Sukladno specifičnosti financiranja određenih projekata, moguća je potreba za dodatnim dokumentima.