0800 8222
Pretraživanje

Poslovanje s inozemstvom

Platni promet s inozemstvom

Plaćanja i naplate s inozemstvom obuhvaćaju:
 • Prekogranična plaćanja i naplate - s državama članicama EU
 • Međunarodna plaćanja i naplate - s ostalim državama
Plaćanja i naplate s inozemstvom vrše se putem SWIFT-a.
 

Odljev – plaćanja u inozemstvo

Građani
 • Plaćanja na račune fizičkih osoba
  Građani mogu slobodno vršiti plaćanja na račune fizičkih osoba u inozemstvu
 • Plaćanja na račune poslovnih subjekata
  Građani također mogu vršiti plaćanja na račune pravnih osoba u inozemstvu. 
Poslovni subjekti
 • Plaćanja na račune poslovnih subjekata
  Poslovni subjekti mogu vršiti plaćanja na račune poslovnih subjekata u inozemstvu. Dokumentaciju, tj.  račun, predračun, ugovor o kupoprodaji ili druge dokumente kojim se dokazuje osnova plaćanja poslovni subjekti su dužni čuvati kod sebe najmanje 11 godina i dostaviti ih Banci za potrebe kontrole nadležnih institucija.
 • Plaćanja na račune fizičkih osoba
  Poslovni subjekti mogu vršiti plaćanja na račune fizičkih osoba u inozemstvu. Dokumentaciju, tj.  račun, predračun, ugovor o kupoprodaji ili druge dokumente kojim se dokazuje osnova plaćanja poslovni subjekti su dužni čuvati kod sebe najmanje 11 godina i dostaviti ih Banci za potrebe kontrole nadležnih institucija.
 

Priljev - naplate iz inozemstva

Građani
Građani mogu slobodno primiti sredstva iz inozemstva u kunama ili devizama. Kod prodaje nekretnina u zemlji rezidentima ili nerezidentima ( -stranim osobama- ) građani mogu primiti samo kune.

Poslovni subjekti
Poslovni subjekti primaju sredstva iz inozemstva po osnovi izvršenog izvoza robe ili usluga, kredita, dokapitalizacije itd.
Po primitku priljeva banka obavještava klijenta putem telefaksa.
Ako je klijent unaprijed dostavio zahtjev za trajni raspored deviza, sredstva će biti odobrena na njegovom računu na datum valute.
Ako ne postoji zahtjev za trajni raspored, klijent mora banci dostaviti odgovor s podacima o korisniku priljeva. Nakon dostave dopisa sredstva će se odobriti na račune prema nalogu klijenta s valutom dostave dopisa.
 

Naknada

Naknada za platni promet s inozemstvom se plaća prema Odluci o naknadama J&T banke d.d.
Dokumentarni akreditiv
Dokumentarni akreditiv se koristi u međunarodnom poslovanju u slučaju kada prodavač i kupac robe trebaju dodatnu zaštitu od rizika naplate.
Prodavač robe je po otvorenom akreditivu siguran da će isporučenu robu naplatiti ukoliko u dogovorenom roku dostavi dokumente koji su u predviđeni u akreditivu.
Kupac robe također dobiva sigurnost da će naručenu robu primiti u dogovorenom roku.
Akreditiv se u pravilu otvara na osnovi prethodno sklopljenog ugovora između prodavača i kupca u kojem su pobliže navedeni opis robe te uvjeti i rokovi isporuke robe i plaćanja.

Dokumentarni akreditiv se dijeli na:
 • Nostro akreditiv– uvozni
  Za otvaranje nostro akreditiva potrebno je ispuniti Nalog 15 i dostaviti u banku.
  Nostro akreditiv može biti pokriven ili nepokriven.
  • Za pokriveni akreditiv iznos se polaže unaprijed, prije otvaranja.
  • Kod nepokrivenog akreditiva iznos se osigurava dva dana prije datuma plaćanja.
 • Loro akreditiv- izvozni
  Loro akreditiv izvoznik dobiva od inozemnog partnera putem svoje poslovne banke. Nakon provjere i prihvaćanja svih uvjeta, akreditiv postaje važeći.

Naknada

Naknada za akreditive se plaća prema Odluci o naknadama J&T banka d.d.
Garancije
Bankovna garancija se koristi za osiguranje plaćanja ili izvršenja ugovorenih obveza.
Garancija se izdaje po zahtjevu klijenta banke (nalogodavac) u korist druge ugovorne strane (korisnik). Banka izdanom garancijom preuzima izvršenje garantirane obveze (u slučaju da to prethodno ne izvrši nalogodavac).

Najčešće vrste garancija:
 • Platežne: plaćanje garantiranog iznosa u navedenom roku
 • Činidbene: plaćanje garantiranog iznosa u slučaju neizvršavanja preuzete obveze
Garancije iz inozemstva
Primljene garancije iz inozemstva Banka prosljeđuje korisniku. Nakon provjere i prihvaćanja svih uvjeta, garancija postaje važeća.

Naknada

Naknada za akreditive se plaća prema Odluci o naknadama J&T banka d.d.